Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty (do okazania)
2. Dokument poświadczający dochody:

  • Pracujący – ksero żaświadczenia z pracy (kwota netto z tzech ostatnich miesięcy)
  • Bezrobotny zarejestrowany – aktualne żaświadczenie z UP
  • Bezrobotny niezarejestrowany – aktualne żaświadczenie z IP, że nie figuruje się w rejestrze raz oświadczenie wyjaśniająće, dlaczego nie jest sie zarejestrowanym
  • Student/uczeń pełnoletni – zaświadczenie z uczelni/szkoły
  • Urlop Wychowawczy – zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  • Rencista/emeryt – ksero decyzji o przyznaniu renty/emerytury lub ksero ostatniego odcinka; ksero decyzji o przyznaniu renty rodzinnej; ksero decyzji o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego; ksero decyzji o pobieraniu zasiłków chorobowych/świadczeń rehabilitacyjnych; ksero decyzji o przyznaniu alimentów (jeśli nie są otrzymywane – zaświadczenie od komornika); ksero decyzji o zasiłkach rodzinnych dla dzieci; ksero decyzji i przyznaniu pomocy z MOPR/OPS (zasiłęk stały, okresowy); ksero decyzji o przyzanniu dodatku mieszkaniowego; ksero decyzji i przyznaniu stypendium (naukowe, socjalne); jeśli są jeszcze inne dochody – należy je udokumentować

3. Ksero zawiadomienia o wysokości opłat ze spółdzielni/administracji/wspólnoty itp. potwierdzające wysokość opłat za zimną wodę i ścieki.
4. Książeczka opłat czynszowych lub numer konta administracji.